Forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet English Version
Rejsetid
Pendlerflow
Bygningsareal
"Når der her skal siges et par ord om disse projekter, kan man måske udtrykke sin opfattelse af dem således, at det i hvert fald ikke er sparetanker, der ligger til grund for at bygge urentable broer over Storebælt og Øresund og forsyne landet med veje beregnede til 200 km's fart. Og når det drejer sig om at anvende 628 Mill. Kr. – foruden vedligeholdelsesomkostninger – praktisk taget fuldstændig uproduktivt, må man forbløffes over den dristighed, hvormed man her vil disponere over skatteydernes penge." Redaktionen på Dansk Vejtidsskrift (1936). ”Forslaget til anlæg af motorvejen i Danmark" Dansk Vejtidsskrift, 1936, nr. 3, s. 161 "I løbet af de sidste 20-30 år er det motordrevne Automobil blevet en meget vigtig faktor i hele vort økonomiske liv. Men vejenes indretning er i almindelighed ikke i god harmoni med de muligheder, som automobilernes tekniske fuldkommenhed giver. Det er kun når automobilerne kan benytte hele vejen med den hastighed, som er naturlig for dem, uden at formindske sikkerheden, at de giver fuld ydelse og får deres fulde økonomiske værdi." P. Bakker Shut (1938). "8. internationale vejkongres i Haag 1938", Dansk Vejtidsskrift, 1938, nr. 5, s 18 "I de senere år har alle trafikmidler gennemgået en revolutionerende udvikling, men det er dog især anlægget af de storslåede Rigsautobaner, der har tiltrukket sig turisternes opmærksomhed. Hvor man for at tilbagelægge en vejstrækning i mellemeuropa tidligere måtte regne med en dagsrejse, vil rejsetiden nu ofte kunne bringes ned til nogle få timer, og vejene er således placeret, at de forhåndenværende naturlige skønheder i rigeste mål er bevaret og udnyttet. Med en fart af indtil 100 km kan man suse henad den jævne betonbane, der i dristigt svungne, bløde kurver er flettet ind i landskabet. Disse veje er ikke blot en mulighed for at komme hurtigt frem. De er også kilden til nye, rige glæder for den der rejser ud for at se noget smukt." Forenede Danske Motorejere, Motor Touring Club De Danemark, Rejsehaandbog 1939, s. 145 

BVL bogen

Forskningsprojektbeskrivelse


Byen, vejen og landskabet – Motorveje til fremtiden

"De mange eksempler på byggeri, der rykker ud langs med motorvejene, har tydeligvist ødelagt noget af kvaliteten i landskabet og grænsen mellem by og land. Vi skal passe på, at vi ikke gradvist kommer til at udviske og slette de værdier, som vi har været vant til at se som ideal i Danmark"

Connie Hedegaard Miljøminister i forordet til "Forslag til landsplanredegørelse 2006".

Anmeldelse af bogen i GRØNT MILJØ 2/2006 (Søren Holgersen)

Anmeldelse af Bogen (Michael Varming)


Følgende har givet støtte til Bogen:

Margot og Thorvald Dreyers Fond
NCC Roads A/S
Knud Højgaards Fond
Rambøll Fonden
NIRAS
Arkil A/S


Projektdeltagere

Henrik Harder Hovgesen
Ulla Egebjerg
Jens Balsby Nielsen
Thomas S. Nielsen
Projektleder, Aalborg Universitet
Vejdirektoratet
KVL
Aalborg Universitet

Projektet er 50% sponsoreret af Fonden Realdania


Tilladelse til brug af kort, skitser mm. skal indhentes hos projektets leder, og ved brug af materialet skal det klart angives, at det kommer fra forskningsprojektet "Byen, Vejen og Landskabet".

Siden er under løbende udvikling og redigeres af Gustav Friis