ProjektbeskrivelseResume:
Forskningsprojektets mål er at analysere og perspektivere den by- og landskabsudvikling, der er opstået i forbindelse med milliardinvesteringerne i motorvejsbyggeri i Danmark siden 60'erne, samt formulere fremtidsvisioner for udvikling og rumlige forløb omkring motorvejsnettet. Motorvejsnettet forbinder i dag alle de største byer og byområder i Danmark. Forskningsprojektets hypotese er at realiseringen af Motorvejsnettet, hvor hastighedsgrænsen indtil sommeren 2003 har været 110 kmt (ændres herefter til 130 kmt), har haft afgørende betydning for byudviklingen, transportmønstrene i Danmark og for den måde danskerne i dag oplever afstande, byområder og landskaber på. Samtidig er motorvejsnettet et moderne bygningsanlæg i det danske by og landskab, der som de hvidkalkede romanske kirker eller hærvejen gennem Jylland, vil sætte sig varige spor i by- og landområder og vil forandre landet for altid.

Forskningsprojektet afvikles i tre forskellige faser hvor der fokuseres på byudviklingen langs motorvejen, landskabet, de rumlige/oplevelsesmæssige sammenhænge mellem vej og landskab, og til sidst visioner for fremtidige motorvejsstrækningers samspil med byudvikling og landskab i motorvejskorridoren.

Fase 1:
I denne fase kortlægges byudviklingen langs med motorvejsnettet gennem de sidste 20 år, sammen med ændringer i pendlingsmønstrene i perioden. Formålet er at undersøge i hvilken grad motorvejene præger byudviklingen og tiltrækker virksomheder og arbejdspladser, med en ny type af bydannelse som resultat. For pendlingen undersøges i hvilken grad motorvejene igennem perioden ser ud til at strække og reorientere pendlingen med udgangspunkt i de muligheder som de nye veje giver. Grundlaget for kortlægning og analyser er dels ændringer i lokaliseringen af befolkning og arbejdspladser opgjort på det danske kvadratnet. Dels ændringer i pendlingen mellem sogne fra 80'erne og frem til i dag.

Fase 2:
I denne fase analyseres landskabet i de danske motorvejskorridorer, sammen med de rumlige forløb som vej og landskab tilsammen danner. Formålet er at beskrive hvordan landskabet og vejen tilsammen danner nye rum, der indtager en central rolle for mange menneskers oplevelse af by og land. Der opstilles en typologi for samspillet mellem motorvej og landskab, der tager udgangspunkt i konkrete danske landskabstyper og vejforløb. Typerne skal danne baggrund for en debat om hvilke udviklinger og vejoplevelser der ønskes i danske motorvejskorridorer for fremtiden. Metoderne er dels landskabsanalyser af danske motorvejskorridorer, der inddrager både det fysiske landskab og planlægningens landskab. Dels rumlige analyser af danske motorvejskorridorer, der fokuserer på hvordan korridoren opleves af trafikanter og lokale beboere.

Fase 3:
I den sidste fase inddrages internationale erfaringer med visioner for mødet mellem vej, by og landskab - hvor vejkorridoren betragtes i sin helhed. De forskellige typer af "møder" mellem motorvej og by/land, der opstilles i fase 2, anvendes her videre til en helhedsvision for vejens samspil med landskabet på to kommende danske motorvejsstrækninger. I denne forbindelse fokuseres også på i hvilken grad det eksisterende plansystem og opdelinger af kompetenceområder fremstår som egnet til at forvalte forholdet mellem by- og landskabsudvikling på den ene side og motorvejen på den anden.

Forskningsprojektet afrapporteres via en bog, der præsenterer resultaterne af analyserne i de enkelte faser og lægger op til debat om forvaltningen af arealerne langs med de danske motorveje i fremtiden. Delresultater præsenteres løbende på projektets hjemmeside, samt på seminarer og i arbejdsrapporter.